Privatlivspolitik

 • Privatlivspolitik for patienter.Klinikken er, efter EU’s databeskyttelsesforordning, forpligtet til at give dig en række informationer, når personoplysninger indsamles i forbindelse med en konsultation.Typer af oplysninger
  Klinikken indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:
  Almindelige kategorier af personoplysninger:
   F.eks. Navn, adresse, telefonnummer, personnummer osv.
  Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):
   F.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar osv. Formål
  Klinikken behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Undersøgelse, diagnostik og behandling af dig.
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.
 • Afregningsformål.
 • Frivillighed
  Når klinikken indsamler peronoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt.  Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til klinikken. Konsekvensen af ikke at give klinikken personoplysningerne vil være, at klinikken ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at det i nogle tilfælde ikke vil være muligt at undersøge, diagnosticere eller behandle dig.Kilder
  I nogle tilfælde indsamler klinikken personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Klinikken behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
  Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Som patient har du adgang til egne oplysninger.
 • Ved henvisning af patienter, videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver, videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling, videregives oplysninger til det regionale afregningskontor.
 • Ved udstedelse af recepter, videregives oplysning til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren.
 • Ved videregivelse af epikriser, videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.Tilbagekaldelse af samtykke
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

  Databehandler
  Alle personoplysninger behandles og opbevares hos klinikkens databehandler, CGM.Opbevaringsperiode
  Klinikken opbevarer personoplysninger om dig, så længe der er behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Klinikken har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor klinikken er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret til sagen er endelig afsluttet.

  Patientens rettigheder
  Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger.  Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.